کدبازان

لوازم دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | مواد مصرفی دندانپزشکی | فروش لوازم دندانپزشکی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد دندانسازی

فروش تجهیزات دندانپزشکی | فروش مواد دندانسازی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد مصرفی دندانپزشکی مواد دندانپزشکی

خرید اینترنتی مواد دندانپزشکی | لیست لوازم مصرفی دندانپزشکی | فروشگاه اینترنتی مواد دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | لوازم مصرفی دندانپزشکی

فرز الماسی مدل استوانه ای سرپهن - DiaTessin  

فرز الماسی مدل استوانه ای سرپهن - DiaTessinراهنمای انتخاب فرز * برای مشاهده تصوير با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصوير کلیک نمائید.          راهنمای انتخاب فرز* برای مشاهده تصوير با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصوير کلیک نمائید.        شرکتDiaTessinکشورسوئیسشکل فرزاستوانه ایجنس فرزالماسی- خالی کردن پرکردگی های قدیمی- آماده سازی کراون- آماده سازی تاج دندان   قیمت تقریبی فرز الماسی مدل استوانه ای سرپهن - DiaTessin : 47,500 تو

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل مخروطی وارونه گرد - DiaTessin  

فرز الماسی مدل مخروطی وارونه گرد - DiaTessinخرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل مخروطی وارونه گرد - DiaTessin سوئیسراهنمای انتخاب فرز* برای مشاهده تصوير با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصوير کلیک نمائید.شرکتDiaTessinکشورسوئیسشکل فرزمخروطیجنس فرزالماسی- جهت تخلیه پرکردگی های قدیمیقیمت تقریبی فرز الماسی مدل مخروطی وارونه گرد - DiaTessin : 47,500 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل مخروطی سر پهن - DiaTessin  

فرز الماسی مدل مخروطی سر پهن - DiaTessinخرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل مخروطی سر پهن - DiaTessin سوئیسراهنمای انتخاب فرز* برای مشاهده تصوير با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصوير کلیک نمائید.شرکتDiaTessinکشورسوئیسشکل فرزمخروطیجنس فرزالماسی- آماده سازی کراون  قیمت تقریبی فرز الماسی مدل مخروطی سر پهن - DiaTessin : 47,500 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی آکسیال پین - DiaTessin  

فرز الماسی آکسیال پین - DiaTessinخرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی Axial Pin آکسیال پین - DiaTessin سوئیسراهنمای انتخاب فرز* برای مشاهده تصوير با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصوير کلیک نمائید.    شرکتDiaTessinکشورسوئیسشکل فرزمخروطیجنس فرزالماسی- آماده سازی کراون  قیمت تقریبی فرز الماسی آکسیال پین - DiaTessin : 47,500 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل مخروطی لبه گرد - DiaTessin  

فرز الماسی مدل مخروطی لبه گرد - DiaTessinخرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل مخروطی لبه گرد - DiaTessin سوئیسراهنمای انتخاب فرز* برای مشاهده تصوير با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصوير کلیک نمائید.   شرکتDiaTessinکشورسوئیسشکل فرزمخروطیجنس فرزالماسی- جهت برداشتن پوسیدگی های قدیمی- آماده سازی کراون و اینله - آنله- آماده سازی حفرهقیمت تقریبی فرز الماسی مدل مخروطی لبه گرد - DiaTessin : 47,500 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل ویل - DiaTessin  

فرز الماسی مدل ویل - DiaTessinخرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل ویل - DiaTessin سوئیس ISO 040 - ISO 044 - ISO 041 - ISO 042 - ISO 043راهنمای انتخاب فرز* برای مشاهده تصوير با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصوير کلیک نمائید.     شرکتDiaTessinکشورسوئیسشکل فرزچرخیجنس فرزالماسی- فرزهای دیسکی جهت جدا کردن دندان و کاهش سطح اکلوزال     قیمت تقریبی فرز الماسی مدل ویل - DiaTessin : 47,500 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل مخروطی وارونه - DiaTessin  

فرز الماسی مدل مخروطی وارونه - DiaTessinخرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل مخروطی وارونه - DiaTessin سوئیسراهنمای انتخاب فرز* برای مشاهده تصوير با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصوير کلیک نمائید.شرکتDiaTessinکشورسوئیسشکل فرزمخروطیجنس فرزالماسی- خالی کردن پر کردگی های قدیمی- آماده سازی تاج دندان- آماده سازی کراونقیمت تقریبی فرز الماسی مدل مخروطی وارونه - DiaTessin : 47,500 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل استوانه ای ته گرد - DiaTessin  

فرز الماسی مدل استوانه ای ته گرد - DiaTessinخرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل استوانه ای ته گرد - DiaTessin سوئیسراهنمای انتخاب فرز* برای مشاهده تصوير با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصوير کلیک نمائید.            شرکتDiaTessinکشورسوئیسشکل فرزاستوانه ایجنس فرزالماسی- جهت تخلیه پوسیدگی های قدیمی- پروفیلاکسی- جهت آماده سازی حفرهقیمت تقریبی فرز الماسی مدل استوانه ای ته گرد - DiaTessin : 47,500 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل استوانه ای سوزنی - DiaTessin  

فرز الماسی مدل استوانه ای سوزنی - DiaTessinخرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل استوانه ای سوزنی - DiaTessin سوئیسراهنمای انتخاب فرز* برای مشاهده تصوير با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصوير کلیک نمائید.        شرکتDiaTessinکشورسوئیسشکل فرزاستوانه ایجنس فرزالماسی- تخلیه پر کردگی های قدیمی- آماده سازی کراون  قیمت تقریبی فرز الماسی مدل استوانه ای سوزنی - DiaTessin : 47,500 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل مخروطی ته صاف - DiaTessin  

فرز الماسی مدل مخروطی ته صاف - DiaTessinخرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل مخروطی ته صاف - DiaTessin سوئیسراهنمای انتخاب فرز* برای مشاهده تصوير با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصوير کلیک نمائید.           شرکتDiaTessinکشورسوئیسشکل فرزمخروطیجنس فرزالماسی- جهت آماده سازی حفره- آماده سازی کراون- تخلیه امالگام های قدیمی- پروفیلاکسی    قیمت تقریبی فرز الماسی مدل مخروطی ته صاف - DiaTessin : 47,500 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل تخم مرغی - DiaTessin  

فرز الماسی مدل تخم مرغی - DiaTessinخرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل تخم مرغی - DiaTessin سوئیسراهنمای انتخاب فرز* برای مشاهده تصوير با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصوير کلیک نمائید.            شرکتDiaTessinکشورسوئیسشکل فرزشعله شمعیجنس فرزالماسی- تخلیه پرکردگی های قدیمی- آماده سازی کراون - شکل دادن و تکمیل تراش- آماده سازی تاج دندان  قیمت تقریبی فرز الماسی مدل تخم مرغی - DiaTessin : 47,500 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف - DiaTessin  

فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف - DiaTessinخرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف - DiaTessin سوئیسراهنمای انتخاب فرز* برای مشاهده تصوير با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصوير کلیک نمائید.      شرکتDiaTessinکشورسوئیسشکل فرزاستوانه ایجنس فرزالماسی- خالی کردن پرکردگی های قدیمی- جهت آماده سازی تاج دندان- آماده سازی کراون، اینله و آنله- پروفیلاکسی- کوتاه کردن دندان های قدامی       قیمت تقریبی فرز الماسی مدل استوانه ای ته ص

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل شعله شمعی پهن - DiaTessin  

فرز الماسی مدل شعله شمعی پهن - DiaTessinخرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل شعله شمعی پهن - DiaTessin سوئیسراهنمای انتخاب فرز* برای مشاهده تصوير با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصوير کلیک نمائید.        شرکتDiaTessinکشورسوئیسشکل فرزشعله شمعیجنس فرزالماسی- تخلیه پرکردگی های قدیمی- آماده سازی تاج دندان- آماده سازی کراون- آماده سازی اینله/آنله    قیمت تقریبی فرز الماسی مدل شعله شمعی پهن - DiaTessin : 47,500 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل شعله شمعی - DiaTessin  

فرز الماسی مدل شعله شمعی - DiaTessinخرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل شعله شمعی - DiaTessin سوئیسراهنمای انتخاب فرز* برای مشاهده تصوير با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصوير کلیک نمائید.             شرکتDiaTessinکشورسوئیسشکل فرزشعله شمعیجنس فرزالماسی- جهت تخلیه پرکردگی های قدیمی- آماده سازی کراون- آماده سازی تاج دندان- پیرایش عالی دندان- آماده سازی اینله/آنلهقیمت تقریبی فرز الماسی مدل شعله شمعی - DiaTessin : 47,500 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل سوزنی - DiaTessin  

فرز الماسی مدل سوزنی - DiaTessinخرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل سوزنی - DiaTessin سوئیسراهنمای انتخاب فرز* برای مشاهده تصوير با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصوير کلیک نمائید.             شرکتDiaTessinکشورسوئیسشکل فرزمخروطیجنس فرزالماسی- بسیار مناسب جهت روت کانال- آماده سازی کراون- صاف کردن و پاولیش سطوح- مورد استفاده برای تهیه قسمت جانبی تاج در طول ساختار سطوح پروگزیمال- موجود در پنچ مدل مختلف- مدل 859E دارای انتهای غیربرنده مناسب

ادامه مطلب  

فرز الماسی مخصوص لمینیت - DiaTessin  

فرز الماسی مخصوص لمینیت - DiaTessinخرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مخصوص لمینیت - DiaTessin سوئیسراهنمای انتخاب فرز* برای مشاهده تصوير با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصوير کلیک نمائید.    شرکتDiaTessinکشورسوئیسشکل فرزاستوانه ایجنس فرزالماسی- فرزهای DM جهت ایجاد عمق تراش برای لمینیت بکار می رود.- موجود در 4 مدل (DM/006 - DM/010 - DM/015 - DM/020)- DM/006  ← عمق تراش 0.6mm- DM/010  ← عمق تراش 1mm- DM/015  ← عمق تراش 1.5mm- DM/020  ← عمق تراش 2mm  قیم

ادامه مطلب  

فرز کارباید مخروطی ته صاف 12 و 30 پره - DiaTessin  

فرز کارباید مخروطی ته صاف 12 و 30 پره - DiaTessinخرید اینترنتی و آنلاین فرز کارباید 12 و 30 پره - DiaTessin سوئیس - مناسب برای پرداخت و پولیشراهنمای انتخاب فرز* برای مشاهده تصوير با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصوير کلیک نمائید.      شرکتDiaTessinکشورفرانسهشکل فرزمخروطیجنس فرزکاربایدفرزهای پره دار ساختار تیغه ای از جنس تنگستن کارباید دارند که اکثر خطوط سطحی را از بین می برد و شما را در جهت Finishing و Polishing قدرتمند کمک می نماید.   - فرزهای 12 پره 

ادامه مطلب  

مایع تشخیص کانال - Cerkamed  

مایع تشخیص کانال - Cerkamedخرید آنلاین و اینترنتی مایع آشکارکننده کانال متیلن بلو 2 درصد Methylene blue 2% Canal Detector تولید کمپانی Cerkamed لهستان        محتویات بسته: یک سرنگ 2 میلی لیتر + اپلیکاتور     شرکتCerkamedکشورلهستانمایع کانال دیتکتورCanal DetectorMethylene blue 2%Root canal orifices indicator      رنگ آبی محلول متیلن بلو 2% به تشخیص دهانه کانال و اوریفیس کمک می نماید.        تصوير A، پالپ کویتی قبل از استفاده از کانال دیتکتورتصوير

ادامه مطلب  

سنسور رادیوگرافی Carestream - RVG 5200  

سنسور رادیوگرافی Carestream - RVG 5200معرفی و خرید اینترنتی و آنلاین سنسور رادیوگرافی RVG 5200 - Digital Intraoral Sensors تولید کمپانی Carestream Health (کداک) - آلمان    12 ماه گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش آریا پردیس درمان   شرکتCarestream Dentalکشورآلماننوع تکنولوژیCMOSرزولوشن16lp/mmابعاد سنسورسایز 1: 27.6x37.7mm | سایز 2: 32.2x44.2mmابعاد فعال سنسورسایز 1: 22.2x29.6mm | سایز 2: 26.6x 35.5mmضخامت سنسور7.3 میلی مترکلمه RVG مخفف‌ رادیوویزوگرافی‌ (Radio Viso Graphy) است‌. تکنیک‌ RVG یک‌

ادامه مطلب  

دستگاه عکاسی Smile Line - Smile Lite MDP  

دستگاه عکاسی Smile Line - Smile Lite MDPخرید اینترنتی و آنلاین دستگاه عکاسی Smile Lite Mobile Dental Photography تولید کمپانی سوئیسی Smile Line     محتویات بسته:- دستگاه Smile Lite MDP- یک عدد فیلتر پلاریزه- دو عدد دیفیوزر       12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش رویش تک ایرانیان       شرکتSmile Lineکشورسوئیسامروزه تمامی اسمارت فون هایی که در بازار عرضه می شوند دارای یک دوربین با عملکرد عالی و شگفت انگیز هستند! دستگاه Smile Lite MDP برای استفاده از این

ادامه مطلب  

سنسور رادیوگرافی Suni - SuniRay2  

سنسور رادیوگرافی Suni - SuniRay2معرفی و خرید اینترنتی و آنلاین سنسور رادیوگرافی Suni Ray 2 - Digital Intraoral Sensors تولید کمپانی Suni - آمریکا    24 ماه گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش کلان طب        شرکتSuni Medical Imagingکشورایالات متحده آمریکانوع تکنولوژیCMOSرزولوشن22lp/mmابعاد سنسورسایز 1: 26x39.5mm | سایز 2: 31.5x43.5mmابعاد فعال سنسورسایز1: 20.2x31.1mm | سایز 2: 26.2x35.2mmطول کابل سنسور3 متر + 4 متر طول کابل متصل شونده به آنتاریخچهکمپانی سانی از سال 1995 فعالیت

ادامه مطلب  

فیلم رادیوگرافی - Skydent  

فیلم رادیوگرافی - Skydentفروش فیلم رادیوگرافی Skydent ساخت اسلواکی Skydent dental film - E Speed        شرکتSkydentکشوراسلواکیSkydent dental film - E Speed    فیلم رادیوگرافی Skydent با سرعت E دارای کیفیت بالایی می باشد و بواسطه کنتراست عالی خود، جزئیات تصوير را به وضوح ارائه می دهد.خرید ابزار دندانپزشکي | خرید اینترنتی لوازم عمومی دندانپزشکي | فروش لوازم دندانپزشکي | فروش ابزار دندانپزشکيقیمت تقریبی فیلم رادیوگرافی - Skydent82,000 تومان

ادامه مطلب  

سرآینه اس ای پلاس - Hahnenkratt  

سرآینه اس ای پلاس - Hahnenkrattخرید اینترنتی و آنلاین سر آینه فلزی اس ای پلاس SEplus Mirror Head ساخت تولیدکننده آلمانی Hahnenkratt    بسته بندی: 12 عددیجنس: استیل    کشورآلمانسر آینه SE PlusStainless Steel Mouth Mirror Head      - کیفیت بالای تمام اجزای آینه- بازتاب شفاف تصوير و ارائه تصويری با کیفیت بالا- افزایش میزان دید- پوشیده شده از پنج لایه نقره خالص- محافظت از پوشش نقره با لایه ایی از مس و تیتانیوم- دوام طولانی مدت- مقاوم در برابر زنگ زدگی- مق

ادامه مطلب  

سرآینه مگا اف اس - Hahnenkratt  

سرآینه مگا اف اس - Hahnenkrattخرید اینترنتی و آنلاین سر آینه فلزی مگا اف اس Mega FS (Front Surface) Mirror Head ساخت تولیدکننده آلمانی Hahnenkratt    بسته بندی: 12 عددیجنس: استیل    کشورآلمانسر آینه Mega FSStainless Steel Mouth Mirror Head      - ارائه تصوير در سطح جلویی و بدون انحراف- ارائه تصويری با کیفیت بالا- کنتراست بالا و وضوح عالی تصاویر- پوشیده شده از پنج لایه نقره خالص- محافظت از پوشش نقره با لایه ایی از مس و تیتانیوم- دوام طولانی مدت- مقاوم در برابر زن

ادامه مطلب  

سرآینه اکونومی ذره بینی - Hahnenkratt  

سرآینه اکونومی ذره بینی - Hahnenkrattخرید اینترنتی و آنلاین سر آینه فلزی آکونومی ذره بینی Magnifying Economy Mirror Head ساخت تولیدکننده آلمانی Hahnenkratt    بسته بندی: 12 عددیجنس: استیل    کشورآلمانسر آینه Magnifying EconomyStainless Steel Mouth Mirror Head      - آینه ایی با خاصیت ذره بینی- بازتاب شفاف تصوير و ارائه تصويری با کیفیت بالا- پوشیده شده از سه لایه نقره- محافظت از پوشش نقره با لایه ایی از مس- مقاوم در برابر زنگ زدگی- مقاوم در برابر مواد ضدعفونی کننده و

ادامه مطلب  

اسکنر داخل دهانی رنگی بدون سیم 3Shape - TRIOS  

اسکنر داخل دهانی رنگی بدون سیم 3Shape - TRIOSفروش اسکنر داخل دهانی رنگی بدون سیم 3Shape - TRIOS ساخت دانمارک    بسته به شرایط خرید و قیمت ارز، قیمت این محصول متغیر می باشد.         دارای 24 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش کوشا فن پارس         شرکت3Shapeکشوردانمارکاسکنر داخل دهانی TRIOS ساخت کمپانی دانمارکی 3Shape، با به کارگیری اصل میکروسکوپ هم‌كانون و سرعت اسکن بالا، وسیله ایی ایده آل در خدمت دندانپزشکي دیجیتا

ادامه مطلب  

سرآینه تاپ ویژن - Hahnenkratt  

سرآینه تاپ ویژن - Hahnenkrattخرید اینترنتی و آنلاین سر آینه فلزی تاپ ویژن اف اس رادیومی Topvision FS Rhodium Mirror Head ساخت تولیدکننده آلمانی Hahnenkratt    بسته بندی: 12 عددیجنس: استیل    کشورآلمانسر آینه Top Vision FSStainless Steel Mouth Mirror Head      - وشیده شدن سطح جلویی آینه از فلز رادیوم و در نتیجه مقاومت بالای آن در برابر مواد شیمیایی- کیفیت بالای تمام اجزای آینه- بازتاب شفاف تصوير و ارائه تصويری با کیفیت بالا- ارائه وضوح و کنتراست عالی- دوام طو

ادامه مطلب  

سرآینه اس ای فلکس - Hahnenkratt  

سرآینه اس ای فلکس - Hahnenkrattخرید اینترنتی و آنلاین سر آینه فلزی اس ای فلکس SEflex Mirror Head ساخت تولیدکننده آلمانی Hahnenkratt    بسته بندی: 12 عددیجنس: استیل    کشورآلمانسر آینه SE FlexStainless Steel Mouth Mirror Head      - امکان حفظ حالت ارگونومیک بدن باتوجه به قابل تنظیم و انعطاف پذیر بودن دسته و بدنه آینه- کیفیت بالای تمام اجزای آینه- بازتاب شفاف تصوير و ارائه تصويری با کیفیت بالا- افزایش میزان دید- پوشیده شده از پنج لایه نقره خال

ادامه مطلب  

اسکنر داخل دهانی سیاه-سفید 3Shape - TRIOS  

اسکنر داخل دهانی سیاه-سفید 3Shape - TRIOSخرید اینترنتی و آنلاین اسکنر داخل دهانی تریوس سیاه-سفید 3Shape - TRIOS ساخت دانمارک    بسته به شرایط خرید و قیمت ارز، قیمت این محصول متغیر می باشد.         دارای 24 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش کوشا فن پارس         شرکت3Shapeکشوردانمارکاسکنر داخل دهانی TRIOS ساخت کمپانی دانمارکی 3Shape، با به کارگیری اصل میکروسکوپ هم‌كانون و سرعت اسکن بالا، وسیله ایی ایده آل در خدمت دن

ادامه مطلب  

دوربین رادیوگرافی DigiMed - Prox  

دوربین رادیوگرافی DigiMed - Proxنقد و بررسی دوربین رادیوگرافی قابل حمل و بدون سیم DigiMed - Prox ساخت کره جنوبی     برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دوربین رادیوگرافی پروکس و شرایط فروش آن لطفاً از گزینه "ثبت سفارش" استفاده نمائید.    کشورکره جنوبینوع باتریDC 24Vمولد انرژیفرکانس بالا از نوع DCولتاژ تیوب۶۰ کیلوولتجریان تیوب۲ میلی آمپرنوع آندثابتزاویه آند۲۰ درجهظرفیت گرمایی8.5Khuاندازه منطقه کانونی۰/۸ میلی مترزمان اکسپوژر۰/۰۱ الی ۱/۶ ثانیه

ادامه مطلب  

سرآینه اکونومی - Hahnenkratt  

سرآینه اکونومی - Hahnenkrattخرید اینترنتی و آنلاین سر آینه فلزی آکونومی Economy Mirror Head ساخت تولیدکننده آلمانی Hahnenkratt    بسته بندی: 12 عددیجنس: استیل         کشورآلمانسر آینه EconomyStainless Steel Mouth Mirror Head      - بازتاب شفاف تصوير و ارائه تصويری با کیفیت بالا- پوشیده شده از سه لایه نقره- محافظت از پوشش نقره با لایه از مس- مقاوم در برابر زنگ زدگی- مقاوم در برابر مواد ضدعفونی کننده و استریل نمودن- دوام طولانی مدت- 12 عددی    * ب

ادامه مطلب  

میکروسکوپ دندانپزشکی CJ-Optik - Flexion  

میکروسکوپ دندانپزشکي CJ-Optik - Flexionمعرفی، بررسی و خرید آنلاین و اینترنتی Flexion Dental Microscope میکروسکپ دندانپزشکي Flexion ساخت کمپانی CJ-Optik آلمان   برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد میکروسکوپ دندانپزشکي Flexion و شرایط فروش آن لطفاً از گزینه "ثبت سفارش" استفاده نمائید.   شرکتCJ-Optikکشورآلمانیکی دیگر از جدیدترین تکنولوژی ها و میکروسکوپ های دندانپزشکي موجود در بازار، میکروسکوپ دندانپزشکي Flexion ساخت کمپانی آلمانی CJ-Optik می باشد. Flexion میکروسکوپی ک

ادامه مطلب  

ماده بی حسی پرزوکائین- ای - داروپخش  

ماده بی حسی پرزوکائین- ای - داروپخشخرید اینترنتی و آنلاین Persocaine E پرزوکائین ای (لیدوکائین/اپی نفرین) تولید کمپانی ایرانی داروپخش مناسب برای مصارف دندانپزشکي و ایجاد بی حسی موضعی     این محصول فقط با ارسال تصوير کارت نظام پزشکی یا پروانه مطب به شماره تلگرام 09105365912 ارسال می گردد، در غیر این صورت سفارش به طور خودکار لغو خواهد شد.  تعداد در بسته: 50 کارتریجحجم هر کارتریج: 1.8 میلی لیتر تاریخ: حداقل 1 سال      شرکتداروپخش

ادامه مطلب  

میکروسکوپ Ekler - ELIO  

میکروسکوپ Ekler - ELIOمعرفی و بررسی میکروسکپ الیو ELIO ساخت کمپانی اکلر Ekler - فرانسه مناسب برای تمامی تخصص های دندانپزشکي     برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد میکروسکوپ ELIO و شرایط فروش آن لطفاً از  گزینه "ثبت سفارش" استفاده نمائید.                   شرکتEklerکشورفرانسهمیکروسکوپ ELIO ساخت کمپانی Ekler فرانسه، وسیله ایی کاربردی همگام با دندانپزشکي دیجیتال می باشد و برای تمامی متخصصین دندانپزشکي از جمله متخصصین اندو، ت

ادامه مطلب  

کیت دندان مصنوعی - Ivoclar Vivadent  

کیت دندان مصنوعی - Ivoclar Vivadentخرید اینترنتی و آنلاین کیت دندان مصنوعی Radiopaque anterior and posterior teeth ساخت Ivoclar Vivadent آیوکلار ویوادنت ایتالیا - مناسب برای مصارف دندانپزشکي   سایزبندی: کوچک - متوسطشید: A1 - A2 - A3ملاک انتخاب: اندازه دندان قدامی فک بالابرای انتخاب به تصوير موجود در پائین صفحه توجه نمائید.       شرکتIvoclar Vivadentکشورایتالیاکیت دندان مصنوعی - Ivoclar Vivadent محتویات کیت:Vivodent PE6 عدد دندان قدامی بالا و 6 عدد دندان قدامی پایین+Orthosite PE8 

ادامه مطلب  

ماده بی حسی لیدوکائین 2% (زایلوپن) - اکسیر  

ماده بی حسی لیدوکائین 2% (زایلوپن) - اکسیرخرید اینترنتی و آنلاین XYLOPEN زایلوپن 2 درصد (لیدوکائین/اپی نفرین) تولید کمپانی ایرانی داروسازی اکسیر مناسب برای مصارف دندانپزشکي و ایجاد بی حسی موضعی     این محصول فقط با ارسال تصوير کارت نظام پزشکی یا پروانه مطب به شماره تلگرام 09105365912 ارسال می گردد، در غیر این صورت سفارش به طور خودکار لغو خواهد شد.  تعداد در بسته: 50 کارتریجحجم هر کارتریج: 1.8 میلی لیتر      شرکتداروسازی اکسی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1